Úvod

Farmakovigilancí se rozumí dozor nad léčivými přípravky po jejich registraci a uvedení na trh, směřující k zajištění maximální bezpečnosti pacientů, kteří léčivý přípravek užívají. Farmaceutické firmy vyvíjejí, registrují a obchodují léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a vakcíny. Všechny farmaceutické společnosti mají zákonnou povinnost sbírat a vyhodnocovat jakékoliv informace týkající se bezpečnosti léčby, tj. zejména podezření na nežádoucí účinky a reklamace kvality svých přípravků.

Za tímto účelem musí mít nastaveny interní pracovní postupy a plán školení vyžadující mimo jiné i pravidelné každoroční proškolování zaměstnanců na farmakovigilanční procesy. Tyto povinnosti se týkají všech oblastí jejich činností včetně těch, které jsou zajišťovány smluvně, tedy také např. průzkumy trhu. Proto nejenom zaměstnanci farmaceutických firem, ale také všichni jejich smluvní partneři, kteří se podílejí na průzkumech trhu, musí podstoupit pravidelné školení na farmakovigilaci.

E-learningový kurz

Smyslem projektu AIFP bylo zaujmout jednotný standardizovaný přístup k farmakovigilančním povinnostem farmaceutických firem při provádění průzkumu trhu a proškolování pracovníků agentur provádějících tento průzkum, rozvinout spolupráci inovativních farmaceutických firem s agenturami v oblasti farmakovigilance vedoucí k ochraně pacientů a v neposlední řadě i docílit nemalých úspor času a finančních prostředků.

Nespornou výhodou tohoto kurzu také je, že jeho obsah byl schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a jeho absolvování při případných inspekcích farmakovigilančních systémů bude akceptováno.

Na konci tohoto školení byste měli umět:

  • vysvětlit co je to farmakovigilance
  • říci proč je důležité hlásit nežádoucí účinky
  • rozpoznat nežádoucí účinek
  • nahlásit nežádoucí účinek
  • vědět jaké jsou vaše povinnosti v rámci provádění průzkumu trhu pro farmaceutické firmy s ohledem na zpracovávání informací týkajících se bezpečnosti léků

Technické a organizační info

Předem děkujeme za absolvování následujícího školení a věříme, že společně přispíváme k ochraně našich pacientů. Protože se jedná o nový kurz, přivítáme od Vás jakýkoliv podnět ke zlepšení.

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.